k.ö.k!
k.ö.k (Kvinnor önskar kollektivitet – Women Desire Collectivity)
experiments with ways to build a feminist institution from within the existing community of The Women’s Centre in Tensta Hjulsta. The centre is a self-organized meeting place for women with diverse backgrounds, a place for sharing skills, learning languages and forming friendships.
Based on a process of exchange k.ö.k aims to highlight the politics within the daily routines of the centre and the acts of resistance (often overlooked) that continually challenge and re-shape the community. k.ö.k is a context responsive institution taking care of the many different experiences that make up The Women’s Centre in Tensta-Hjulsta.  Artistic methodologies are used to share this knowledge with a broader audience as well as to connect our experiences to broader political issues.

k.ö.k builds a feminist activity programme that invites contributors and collaborators to collectively reflect upon and engage with women's experiences of migration and the politics of the Tensta Women's Centre. There will be meetings, workshops and seminars.

k.ö.k is initiated by members of The Women’s Centre in Tensta-Hjulsta. With support from Kreativa platser, Kulturrådet and Tensta Konsthall.
To find out more please send email to: kvinnoronskarkollektivitet@gmail.com

k.ö.k!
k.ö.k (Kvinnor önskar kollektivitet) experimenterar med sätt att bygga en feministisk institution med bas på den redan existerande föreningen Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta. Centret är en självorganiserad mötesplats för kvinnor med olika bakgrunder, en plats där en utbyter erfarenheter och
kunskaper, lär sig språk och bygger vänskapsrelationer. Baserad på en process som utgår från ett ömsesidigt utbyte, vill k.ö.k belysa den politik och metod som finns i centrets vardagliga arbete och rutiner samt de situationer av motstånd - ofta förbisedda - som ständigt utmanar och omformar platsen.
k.ö.k är en institution som lyfter fram och tar avstamp i de erfarenheter som utgör platsen Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta. Konstnärliga metoder används för att dela kunskapen vidare till en bredare publik såväl som för att knyta an erfarenheterna till bredare politiska frågor.
k.ö.k organiserar feministiska program i olika former och bjuder in medskapare och samarbetspartners för kollektiv reflektion om kvinnors erfarenheter i vardagen och Kvinnocenters politik i synnerhet. Det kommer att arrangeras möten, workshops och seminarier.

För mer info maila: kvinnoronskarkollektivitet@gmail.com.
k.ö.k är initierat av medlemmar i Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta. k.ö.k initieras med stöd av projektet Många vägar hem som är ett samarbete mellan Tensta konsthall, The Silent University, Tensta bibliotek, Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta, Kungl. Konsthögskolan och Kreativa platser, Kulturrådet.

 

k.ö.k!
k.ö.k. yani, ”Kadınlar Kolektivite İstiyor”, hali hazırda aktif bulunan Tensta-Hjulsta Kadın Merkezi üzerinden, feminist bir kurum inşa etmeye hazırlanıyor. Kadın Merkezi, farklı kültürlerden gelen kadınların diledikleri gibi kullandıkları bir buluşma noktası, bilgi birikimi ve deneyimlerini
paylaştıkları, dil ögrenip, ögrettikleri ve yeni arkadaşlıklar geliştirdikleri bir mekân.

İlhamını karşılıklı değiş tokuştan alan bir oluşum sürecine dayanan k.ö.k., Kadın Merkezi’nin günlük çalışma rutinlerindeki ilke ve yöntemlerin yanı sıra, mekânı sürekli dönüştürüp, mücadelesini perçinleyen ve onların–çoğunlukla gözden kaçırılan– bu direniş biçimlerinin altını çizmek istiyor.

k.ö.k, Tensta-Hjulsta Kadın Merkezi`nde oluşturulan deneyimlerden yola çıkıp, bu deneyimlere dikkat çekmek istemenin yanı sıra, bilgiyi daha geniş bir kitleyle paylaşmak ve aynı zamanda deneyimlerin daha geniş politik meselelerle bağlantısını kurmak icin sanatsal metodların kullanıldığı bir
oluşum.

k.ö.k. pekçok değişik biçimde feminist programlar düzenleyerek, dayanışma
arkadaşlarını ve işbirliği ortaklarını kadıların gündelik mücadelesi ve bilhassa Kadın Merkezi`nin çalışma politikasi için ortak bir refleks oluşturmaya davet ediyor. Daha fazla bilgi almak icin,
kvinnoronskarkollektivitet@gmail.com, adresine yazabilirsiniz.

k.ö.k. Tensta-Hjulsta Kadın Merkezi üyeleri tarafından başlatılmış bir oluşumdur. k.ö.k. Tensta konsthall, The Silent University, Tensta bibliotek, Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, Kungl. Konsthögskolan ve Kreativa platser, Kulturrådet ortaklığıyla yürütülen, ”Många vägar hem” projesinin desteğiyle başlatılmıştır.
k.ö.k!

النساء یرغبن بالتضامن) ) k.ö.k.
النساء یرغبن بالتضامن) ھي مبادرة تُعنى باختبار طرق لإقامة مؤسسة نسویّة من داخل ) k.ö.k
المجتمع الذي یتشكل منھ المركز النسائي في تینستا یولستا. المركز النسائي ھو ملتقى لنساء من
خلفیات متنوّعة، قائم على التنظیم الذاتي. وھو مكان لتشارك المھارات والمعارف، ولتعلّم اللغات
وبناء علاقات الصداقة.

المبنیة على أساس التبادل، إلى تسلیط الضوء على السیاسات التي تتشكّل k.ö.k تھدف مبادرة
منھا یومیّات المركز النسائي. كما تھدف إلى التركیز على حالات المقاومة التي یتم في الغالب
التغاضي عنھا، والتي تشكل تحدیات مستمرّة لمجتمع المركز وتعید صیاغتھ باستمرار. !
ھي مؤسسة تتجاوب مع تبدّل السیاق الذي یشكّلھا، بحیث تولي اھتمامھا للتجارب المختلفة k.ö.k
والكثیرة التي تكوّن مجتمع المركز النسائي في تینستا یولستا. یتم الاستعانة بمنھجیات الفن لتَشارُكِ
ھذه المعارف مع جمھور أوسع، كما لربطِ ھذه التجارب بقضایا السیاسة الأوسع. !
برنامج أنشطة نسويّ یدعو المساھمات\ المساھمین والمتعاونات\المتعاونین k.ö.k تبني مبادرة
إلى إعادة النظر والتفكیر والانخراط بشكل جماعي في تجارب النساء المھاجرات على الصعید
الیومي، وفي تكوین سیاسات المركز النسائي في تینستا یولستا بشكل خاص. سوف یتم عقد
! الاجتماعات وتنظیم ورشات العمل والندوات وغیرھا. !!
لمزید من المعلومات یُرجى إرسال رسالة إلكترونیة إلى العنوان التالي:
kvinnoroskarkollektivitet@gmail.com

 

 

K.Ö.K